Srašně moc chválím jednání, vyjítí vstříc,...prostě tak by to mělo být a proto takovým lidem a obchodům přeji moc spokojených zákazníků!!

Eiskaffee

Zimní bundička opravdu pěkně hřejivá a za tu cenu i kvalitka výborná.

RUPRT

Objednával jsem přívěšek a hodinky který bylo značené skladem, za hodinu mi pán volal že se zboží odesílá, druhý den jsem to měl doma.

Kaplan

Vše o nákupu a reklamaci

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

1.78. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
    - Provozovatelem JMR Trading s.r.o.,IČO 06716954, se sídlem Praha 1 - Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
    - Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa,
      cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku
      16 let

2. Provozovatel e-shopu www.usfashion.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů,     včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
    - Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
    - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,Nařízení '')
    - Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
    - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., 
      o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod www.usfashion.cz za účelem prodeje zboží koncovému
    zákazníkovi.
    V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:
    - v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření
      smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
    - za účelem/účely uvedenými níže v čl. 1.79

6. E-shop není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný
    zástupce (rodič, nebo poručník). V případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na gdpr@usfashion.cz.
 
1.79. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
    
    a. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb: 

        i.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření
            smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

        ii. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. 
            Doba zpracování: po dobu marketingové akce

    b. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod; 

        i.  daňový doklad bude uchován 10 let od ukočení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě
            zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10
            let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

        ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: 
            Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace
            mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

    c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele: 

        i.  účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o 
            dobu, po kterou je spor veden.

        ii. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7
            odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel
            získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti
            na vytvořenou objednávku zákazníka na našem e-shopu.

    d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele; 

        i.  Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu 
            adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

        ii. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. 
            Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu
            individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

       iii. Zasílání dotazníků Heuréka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heuréka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.
            Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailovou adresu třetí straně - dal
            šímu správci - společnosti Heuréka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný
            souhlas Účastníka)

       iv. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva
            typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace
            prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které
            hodnotí některé aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas.
            Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

                                        i)  Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen
                                            souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními
                                            cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění
                                            cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení
                                            re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.
 
    e. Vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb:
       Provozovatel nahrává hovory uskutečněné mezi jeho zákaznickým centrem a Účastníkem.Hovory jsou uchovávány po dobu 12 měsíců.

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.
           
 
1.80. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající.
    Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku 1.79. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých
    Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu,
    doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické
    podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka, poskytování služby dárkové poukazy.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.


 
1.81. Práva Účastníka související se zpracováváním 

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou Osobních údajů:
         a)   požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
         b)   na opravu poskytnutých Osobních údajů;
         c)   na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
         d)   na omezení zpracování Osobních údajů;
         e)   podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
          f)   Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
         g)   Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím zaslání žádosti na adresu gdpr@usfashion.cz nebo v případě
    registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. 1.79. odst. 1 písm. a), b) a c) s
    vyjímkou bodu ii) písm. c) čl. 1.79., kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě,že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho 
    soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
    jejich zpracování, může:
             a) požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu gdpr@usfashion.cz 
             b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@usfashion.cz, aby Provozovatel zajistil 
                 odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel
                 o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na
                 Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad
                 pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku 1.81. bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně 
    ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán 
    ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku 1.81., odstavec 1 , má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost
    o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové
    adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže
    svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku 1.81., odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat
    přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 
1.82. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na
    to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a 
    Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uooz.cz).

 
 1.83. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018

Nahorů

Tyto webové stránky používají soubory cookies
zajistení kvality služeb. Vaši volbou lze kdykoliv
změnit. Detaily nastavení

website content